Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Адресар
ЈП Јасен
Адреса:
11 Октомври 23 а,
1000 Скопје,
Macedonia
Телефон: 389 71317321
Факс: 389 23239019
Веб сајт: www.jasen.com.mk
Контакт

ЈП Јасен. Михаил Малахов
mmalahoff@gmail.com
Раководител на Сектор за органско производство и производство на храна за репроцентрите со дивеч
Опис за компанијата
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје - посебен природен предел, формиран заради заштита на биоценолошки, флористички, фаунистички, геолошки и хидролошки природни реткости
Опис за продукт
Not Inserted

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved