Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

„Глава на жена“, Пикасо го дарува Скопје
„Glava žene“, Pikaso daruje Skoplje

Пикасо го донирал делото по свој личен избор, со посредство на Жан Касу, бившиот директор на Националниот музеј за модерната уметност во Париз во 1965, од галеријата Лоуис Леирис. Настаната во едно од неговите последни ателјеа, сликата е дел од серијата женски портрети, мотив на кој работел од 1932 година, во кој се присутни кубистички форми карактеристични за неговото зрело творештво. ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ
ГРАДСКИ СТАДИОН СКОПЈЕ ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР СКОПЈЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ КИРИЛ И МЕТОДИ СКОПЈЕ
ГРАД НА СОЛИДАРНОСТА СКОПЈЕ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР МАВРОВКА СКОПЈЕ
ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ НОЌЕ СТАРАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СЕГА МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved