Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

ПРИЛЕП 
 

Манастир св. Архангел /Марков манастир/ сосема залепен за една карпа. Бил изграден во времето на В’кашин и син му Марко во 14 век. Од првобитната црква е сочуван само предниот дел. Манастир св. Архангел над Варош бил.

Манастир Зрезе, црквата е посветена на св.Преображение. 1368/69 г. била доѕидана западната припрата. Во почетокот на 16 век

Според едно предание во манастирот биле венчани В’кашин И син ми Крали Марко

Црква св.Атанас, нејзините темели се откриени околу манастирот Зрзе. Веројатно манастирски скит. Црквата е во урнатини

Манастир св.Атанас с.Бело Поле

Црква св.Архангел  кај манастирот Зрзе каде што се откриени нејзините темели. Веројатно била манастирски скит.

Црква св.Атанас с.Варош, манстир св.Никола/Слепчевски манастир/

црква св.Никола   живопис од 1351 г.

Манастир св.Никола /Манастир Прилепец/ југоисточно од Прилеп

Црква св.Никола с.Заположани

Црква св.Никола с.Зрзе во 1535г живописана од зограф Онуфрие

Манастир св.Преображение /манастир Зрзе/

Црква св.Петар с.Варош

Бодова црква во близина на манастир Трескавец. Името го добила според ктиторот или некој властелин.

Црква св.Варвара с.Варош   во урнатини

Црква св.Врачи с.Варош

Црква св.Врачи

Црква св.Никола Варош во близина на црквата св.Богородица Пречиста подигната мала црква на старо култно место

Црква св.Димитрие с.Варош. Има иконостас изработен во резба од 15 век

Црква св.Димитрие  составена од три делови со заедничка припрата.Веројатно два дела во 11 век а јужниот дел нешто подоцна.

Манастир св.Димитрие с.Степенец 

Црква св.Богородица во с.Дреново живописана од зографот Димитрие 1356 г, архитектонски концепт потсетуваат на црквата св.Софија во Солун.

Црква св.Петка  не е идентификувана

Борова црква

Манастир Прилепец с.Прилепец југоисточно од Прилеп посветена на св.Никола. Бил обновен 1861 г. на темели од стара црква.

Црква св.Прокопие с.Зрзе на Бел Дрим кај Швански мост.

Црва св.Лука с.Варош, евидентирањето е според нејзиното задржување во легендарните спомени на месносто население.

Црква св.Константин и Елена околу манастирот Зрзе се откриени нејзини урнатини. Веројатно била манастирски скит.

Црква св.Ѓорѓи

Црква св.Јован Крстител с.Варош. Кон крајот на 14 век митрополитот Јован Зограф имал седиште во оваа црква.


Манстир св.Илија с.Кривогаштани, во урнатини 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved