Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Цар Стефан Душан
Car Stefan Dušan
  Crowning of Czar Dusan in Skopje, 1350

21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело. 21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело.
21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело. 21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело.
21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело. 21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело.
21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело. 21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело.
21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело. 21. септембри 1331 во книгата "Стари српски записи и натписи", книга трета" (Белград, 1905, стр. 41). Стефан Душан се прогласил за македонски цар, зошто за некој да се прогласи за цар во средновековието морало да ја земе круната на некое царство кое веќе претходно постоело.
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved