Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Матка претставува еден од најголемите рефугијални центри за време на глацијалниот период, што придонело денес на овој простор да се сретнат голем број реликтни и ендемични растенија и животни.
Интересни места: 
Вредноста на Матка е што тоа е едно од најстарите места на Балканот. Особено внимание привлекуваат карстните облици: десет пештери долги 20 до 176 метри и две бездни чија длабочина достигнува 35 метри. Од вкупно 1.000 растенија што се среќаваат овде, околу 20% се ендемични или реликтни. Овде се откриени два претходно непознати видови пајаци и пет видови лажни скорпии. Во клисурата Матка се регистрирани 119 видови дневни и 140 видови ноќни пеперутки. Од нив, 77 видови се ендемични на Балканот, а 18 се новооткриени.

Да потсетиме:
3.ооо.ооо стар рефугиум.
4-6 век доцнанатички кастел Барово
XII век црква света Троица
XIV век Марков Град
1388 манастир свети Андреа 
1497 манастир Света Богородица
XV век црква Свети Спас
XV век црква 

1938 изградена првата лачна брана.
1948 пионерско вовче градски парк-Глумово.
1994 споменик на природата
2002 истражени 450x57 м. од пештера Подврело


Општи податоци:
1350        м.н.в.
41º58'    с.г.ш.
21º17'    и.г.д.
Распространетост:
5000  ха 
Врвови:
Крстец тепе
1401 м
Илин гроб 1318 м
Раса 1369 м.
Вештачки Езера:
Матка, Козјак
Спорт:

Алпинизам
Планинарење
Спеологија
Лов
Риболов

Пештери
10 пештери 2 јами
1 подводна пештера
.
Шумски резерват:
Јасен

Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

www.jasen.com.mk

Матка
превземи

Испечати
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved