Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Една од три убавици во свет - пропаст СРТ
 Jedna od tri najlepše jame u svetu - propast SrtПропаста Срт се наоѓа од левата долинска страна на река Треска, во североисточните делови на планината Осој, во месноста Каурски Зеленик. Влезот на пропаста Срт е формиран долж две попречни пукнатини поради што има приближно елипсоидна форма. Неговите димензии се 3x1.5 м.
Истражувачкото друштво УРСУС СПЕЛЕОС Скопје како здружение на граѓани чија основна цел е превземање на соодветни активности и ангажирање во областа на спелеологијата, планинарските спортови, зачувување и унапредување на животната средина и научните гранки (ГЕОГРАФИЈА; БИОЛОГИЈА И АРХЕОЛОГИЈА  Развој, истражување и омасовување на спелеологијата како спорт и интердисциплинарна наука како главна програмска цел на здружението на граѓани УРСУС СПЕЛЕОС
Пештерските украси се со различна боја: жолта, црвена, бела, поради различниот хемиски состав на водата прокапница. Дел од украсите се со маркантни димензии, покривајќи голем дел од пештерските ѕидови. Дел од украсите се со маркантни димензии, покривајќи голем дел од пештерските ѕидови. Некои пештерски украси сеуште се во фаза на формирање.
Дното на пештерската сала е покриено со поголеми карпести блокови сурнати од таванскиот дел, поради што истото е нерамно. Ова претставува ученички пример за формирање на пештерските украси-сталактити. Пештерските украси се со различна боја: жолта, црвена, бела, поради различниот хемиски состав на водата прокапница.
Дел од украсите се со маркантни димензии, покривајќи голем дел од пештерските ѕидови. Некои пештерски украси сеуште се во фаза на формирање. Акумулативните подземни карстни форми во пропаста се претставени со сталактити, сталагмити, пештерски корали, сливови, драперии.


http://ursusspeleos.110mb.com/index.htm
www.jasen.com.mk


| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved