Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Здружение на граѓани KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ - Скопје застапуванo од Гордана Јанакиевска (претседател):

Ви нуди ДОГОВОР за соработка и Ви овозможува реализација на РЕКЛАМА НА БИЛО КОЈА СТРАНИЦА ОД КАЛЕНДАРОТ за промоција, претставување и развој на туризмот во Македонија.

Со овој ДОГОВОР се добива статус на ГОДИШЕН РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА 600 ден + ДДВ на годишно ниво или 50 ден + ддв на месечно ниво за тековна 2016 година на било коа страница од  http://www.365.4d.mk/ со сите свои обострани права и обврски што “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ и  “4D Feniks vizija“ Скопје  му ги овозможуваат:
1. Континуирана комуникација со ЧЛЕНОТ од претставник “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“
2. Достапност на податоци поврзани со оваа понуда - лого, достапност до Ваша веб страница и Ваш текст.
3. Заедничко застапување на интересите
4. Промоција и претставување на ЧЛЕНОТ на 
www.kingmarkoland.com

ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОТ:
1. Да известува за промените на неговите податоци (за адекватна негова промоција)
2. Совесно да ги застапува интересите на двете страни
3. Континуирано да се труди во промоцијата и претставувањето на туристичките вредности на Македонија
4. Да сугерира и известува за можни подобрувања во туристичкото претставување
5. Да ги испочитува своите финансиски обврски по доставена фактура, на име негова презентација,  кон
“4D Feniks vizija“ Скопје, за да може да биде поставена рекламата од страна на “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ – Скопје

Продукт менаџер на проектот: Јанакиевска Гордана 
Мобилен: 070 775 025
e-mail: 
janakievska.gordana@gmail.com

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved