Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Здружение на граѓани KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ - Скопје застапуванo од Гордана Јанакиевска (претседател):

Ви нуди ДОГОВОР за соработка и Ви овозможува реализација на РЕКЛАМА НА БИЛО КОЈА СТРАНИЦА за промоција, претставување и развој на туризмот во Македонија.

Со овој ДОГОВОР се добива статус на ГОДИШЕН РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ЗА 600 ден + ДДВ на годишно ниво или 50 ден + ддв на месечно ниво за тековна 2016 година на било коа страница со сите свои обострани права и обврски што “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“  ги овозможува:
1. Континуирана комуникација со ЧЛЕНОТ од претставник “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“
2. Достапност на податоци поврзани со оваа понуда - лого, достапност до Ваша веб страница и Ваш текст.
3. Заедничко застапување на интересите
4. Промоција и претставување на ЧЛЕНОТ на 
www.kingmarkoland.com

ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОТ:
1. Да известува за промените на неговите податоци (за адекватна негова промоција)
2. Совесно да ги застапува интересите на двете страни
3. Континуирано да се труди во промоцијата и претставувањето на туристичките вредности на Македонија
4. Да сугерира и известува за можни подобрувања во туристичкото претставување
5. Да ги испочитува своите финансиски обврски по доставена фактура, на име негова презентација
од страна на “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ – Скопје

Продукт менаџер на проектот: Јанакиевска Гордана 
Мобилен: 070 775 025
e-mail: 
janakievska.gordana@gmail.com

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved