Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Средновековни градови и тврдини 

Тврдините претставувале градови, а под нив биле сместени подградија или вароши. Во 14 век Турците го пресекле животот на средновековните тврдини и тие запустеле. Најдените остатоци од многуте тврдини се сосема доволни за тие одново да се изградат.

На тврдината на Водно, позната како Марков град, имало дури 35 кули, од кои се сочувани остатоци. Во Македонија се евидентирани 453 тврдини. Скопските тврдини потекнуваат од доцната антика. Неколку од нив Турците ги обновиле. Таков е случајот со Калето, кое, според домашните експерти, го изградил Јустинијан. Меѓу евидентираните тврдини се Чрнче (денешно Црниче), Припор, Кожле (кај Катланово), Сушица (кај Марков манастир), Давина и Марков град (на Водно), Матка.

Табеларен преглед на укрепените места во Македониjа  

општина: место (средновековно име)
Берово: Будинарци (Будинград ?)
Битола: Битола (Битола, Бутела, Пелагониjа ?)
     " Долно Ореово
     " Живоjно
     " Зовик (Чемрен)
     " Стрежево (Габаларион)
Брод: Белица (Белица)
     " Девич (Девич)
     " Заград (Растеш ?)
     " Здуње (Здун?)
     " Ижиште (Иж ?)
     " Модриште (Модрич)
Валандово: Валандово (Алавандово)
Виница: Виница (Виница ?)
Гевгелиjа: Габрово
Гостивар: Горна Бањица
     " Градец (Градец; Полог ?)
     " Калиште (Сокол ?)
     " Србиново (Трново)
Дебар: Дебар (Раховник)
Делчево: Вирче
     " Драмче
     " Звегор (Звегор ?)
     " Луковица (Луковица)
Демир Хисар: Бучин (Бучин)
     " Граиште (Добрун)
     " Железнец (Железнец, Сидерокастрон)
Кавадарци:  Дреново (Девол ?)
     " Ресава (Тиквеш)
Кичево: Арангел
     " Кичево (Кичава)
     " Подвис
Кочани: Мородвис (Моровизд, Мороизвизд)
Крива Паланка: Опила (Славиште ?)
Куманово: Градиште (Луково ?)
     " Канарево (Козjак ?)
     " Коњух (Коњух)
     " Младо Нагоричане (Жеглигово)
Неготино Демир Капиjа-Корешница (Просек)
Охрид: Годивjе
     " Охрид (Охрид)
     " Песочани (Дебрица)
Прилеп:  Варош (Прилеп)
     " Дебреште (Д'бреште, Деурети)
     " Десово
     " Зрзе (Зрзе)
     " Манастир (Морихово ?)
     " Прилепец
     " Трескавец (Трескав'ц)
Пробиштип: Злетово (Злетово)
Радовиш: Радовиш (Радовиште)
     " Шопур
Ресен: Евла (Василида ?)
     " (Преспа)
     " Стење (Петра ?)
Свети Николе: Трстеник (Ѓуриште ?)
Скопjе: Водно (Чрнче)
     " Кожле (Кожле)
     " Маркова Сушица
     " Матка (Матка)
     " Скопjе (Скопиа, Скоплjе)
     " Чучер (Давина ?)
Струга Загратчани
Струмица: Банско (Термица ?)
     " Костурино (Василида ?)
     " Конче (Конче)
     " Струмица (Струмица, Тивериополис)
Тетово: Д. Лешница
     " Jегуновце
     " Лешок (Љешс'к)
     " Ораше (Собри)
     " Рогле
     " Стенче (Стена ?)
Велес: Теово (Бабуна ?)
     " Велес (Велес)
Штип: Крупиште (Равен ?)
     " Црешка (Чрешче)
Штип

(Стипон, Штип)

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved