Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Верувале или не... 2БОГОВИНСКО ЕЗЕРО ШАР ПЛАНИНА

Верувале или не... Во Македонија постојат 50 поголеми или помали езера: Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро, лацијални езера на Попова Шапка – (19 постојани и 8 повремени) и 150 локви, Бистра-Маврово - Локув и 4 помали глацијални езера, Кораб 8, на планината Стогово, Крушево, Пелистер - Големото и Малото Езеро, познати како Горски Очи, периодично глацијално езеро - Орлови Бари и др.

"пикермиска" фауна

Верувале или не... Фосилниот остаток на заб, од некој од предците на слоновите (мастодони) кои егзистирале пред околу 10 милиони години, откриен e во рудникот "Суводол". Во плиоценските езерски басени, како што се Скопскиот, Велешкиот, Тиквешкиот, досега се откриени многу локалитети со наоди од фауна карактеристична и позната во научната јавност како "пикермиска" фауна.

Каласлари Велес

Верувале или не... Палеонтолошки локалитет кој се наоѓа селото Каласлари е фосилното наоѓалиште откриено во 1973. По богатството на пронајдените фосилни цицачи (коњи, газели, жирафи, свињи, кучиња и др.), овој локалитет се вбројува во едно од најпознатите наоѓалишта кои досега се откриени во светот.

Превалец, палеонтолошки локалитет Велес

Верувале или не... Превалец е палеонтолошки локалитет. Наоѓалиштето случајно го открил германскиот истражувач Југман во 1917. Староста на фауната е одредена како долно плиоценска а детерминирани се многубројни родови и видови на фосилни цицачи и тоа: мајмуни, хипариони, жирафи, антилопи, газели, елени, мастодони, носорози, свињи, хиени и др.

КАЛЕ БАЊИЧКО ВЕЛЕС

Верувале или не... Кале Бањичко палеонтолошки локалитет претставува откриен геолошки профил на надморска височина од 840 м. Составен е од слоеви на седиментни карпи, кои содржат карактеристична и разновидна фосилна фауна од брахиоподи, орбитоидеси, школки, амонити и друго. Фосилното наоѓалиште е пронајдено 1959.

геолошки профил

Верувале или не... Локалитетот Звегор претставува карактеристичен геолошки профил каде што се воочливи тектонски навлекувања на постари катови (тријаски варовници) врз помлади палеогени флишни седименти и вулкански карпи составени од: кварцлатити, андезити, дацити и туфови. Овој споменик претставува пример од кој можат да се видат процесите кои се одвивале во различни геолошки времиња.

продолжува| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved