Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Кој ќе влезе во ловиштето без одобрение да биде проклет од бога...
Ko uđe u lovište bez odobrenja proklet bio od boga...
 

КАТЛАНОВО КАТЛАНОВО
КАТЛАНОВО КАТЛАНОВО
КАТЛАНОВО КАТЛАНОВО
КАТЛАНОВО КАТЛАНОВО
КАТЛАНОВО КАТЛАНОВО


Уште од 11 век користењето било регулирано со претходно добиено одобрение - царска повеља.
Još u 11 veku regulisano je korišćenja ovog zemljišta posebnim odobrenjem - carskom poveljom.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved