Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Слава славит Кралевиќе Марко

Слава славит Кралевиќе Марко,
слава славит светаго Ѓорѓија.
Дошле триста попој и двесте калуѓери
и триста стари патријарси.
И му велет на Кралевиќе Марко,
ејгииди Кралевиќе Марко,
све си имаш, с'де риба от Охрида немаш.
И си киниса Кралевиќе Марко,
во града Охрида да ојт.
Си зеде пушка и сабја.
Мајка му велит:
- Немој сине, не земај оружје.
Нас ќе ни поможит свети Ѓоршија.
Си киниса Кралевиќе Марко
во Охрида града риба да си купит.
и го најде едно Турче:
- К'де одиш незнаен делија?
- Што ме питаш, шо те тебе брига.
Турчето го врза Кралевиќе Марка,
и го однесе во града Охрида.
Се молеле охриѓани:
- Не губи го Кралевиќе Марко,
не ќе ни родит нити жито, нити вино,
нито трева по полето.
А Марко му велит:
- Немој да ме носиш
прет јанино кафе, три години сум јало,
пило, нишчо не сум платило.
И тој сега за инет го однесе...
А кога го виде Јана девојка:
- Добро ми го донесе ов'ј пријет'л,
три години јало, пило, нишчо не платило,
сега ќе ми платит.
И се опијани она црно Турче и си заспа,
му зеде Јана к'лучој от појаси
и го отк'лучи Кралевиќе Марко.
Си однесе она Турче дома.
И им велит на онје гости:
- Ево риба од Охрида.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved