Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

СТРУМИЦА


Марков кладенец, Беласица. Кладенецот бил ископан од коњот на Крале Марко.

Стапалки од Шарец во Банско

Струмин гроб. На патот од Струмица кон с. Вељуса, десно од патот, се наоѓа Струмин гроб, правоаголна ѕидана гробница со наизменично редење на камен и тули, во стилот на средновековна гробница. Постојат две легенди поврзани со оваа гробница. Според едната, во неа почива Струма, сестрата на Крале Марко. Според другата, таа е на Персеј, од времето на Александар Македонски.
Марково кале, римска утврдена населба и некропола. 

Хидросистемот Маркова Река е наменет да обезбеди вода за водоснабдување на околу 5000 жители во населените места Куклиш и Свидовица и вода за наводнување на околу 300 ха плодно земјоделско земјиште во атарот на населените места Куклиш, Свидовица и Градско Балдовци.

Браната Маркова река е насипана (камено-земјена) брана со централно глинено јадро, филтерски слоеви и косини од нафрлан камен. Изградена е на истоимената река на околу 7 км јужно од Струмица и на околу 1 км возводно од вливот на Маркова река во р. Тркајна.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved