Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Бајковните предели оживуваат
Predeli iz bajki ovde oživljavaju...

Коде имат мома за можење, да си сакат момче спроти неа, да си сакат, да си се оможит! Заплатила Маркова десница, заплатила сета свадбарина Вељат че Марко беше толку јунак, што едношка се пофали да подкренит со м’здракот с’та земја
Фала богу, за чудо големо, што се рекло од три наречнци, што се рекло и се извршило. Марко мој стопане, ти нели ме знаеш лоша сопка имам, јазе ќе се сопна, невеста ќе падне.
Ејгииди Кралевиќе Марко, све си имаш, с'де риба от Охрида немаш. И си киниса Кралевиќе Марко, во града Охрида да ојт
Посака Мара водица, Марко вода к’ и донесе од това бистро езеро - езеро се разиграло,  ведро се ничкум удрило.  Марка ми го јудавило. Тамо вечераа и Марко го пита човеко: - Одеа си ? – От Прилеп, оти расипвате ?
Ај ти тебе, Марко добар јунак, што се пулиш во дрво за бесење ? Не барај си дрво за бесење, тук барај си дрво за лелајка, пресечи си чојена долама, да завиткаш твоје машко дете. Зе Марко жена самовила. Бендиса една жена: му и зе кошулите и не можи без кошули да се скрије.
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved