Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

 

Генерални информации:

Здружение на граѓани за туризам, култура, природа и спорт
“КИНГМАРКОЛЕНД/KINGMARKOLAND” СКОПЈЕ
 Адреса: Ѓорче Петров  ул. Крсте Ѓермов Шакир 20
Дата на оснивање: 28.04.2009
Даночен број: 4080009502902
Матичен број: 6479170
Жиро сметка: 530-010301137597, Охридска банка АД
Оснивачи
1.Михаил Малахов
2.Стефан Пулејковски
3. Димитар Колеќевски
4. Јанакиевска Гордана

Програма на здружението

Од култура до KINGMARKOLAND


Председател на УО: Михаил Малахов
Председател здружението: Јанакиевска Гордана
 Продукт менаџер на проектот: Јанакиевска Гордана
Мобилен на здружението: 070 775 025
Контакт e-mail: janakievska.gordana@gmail.com


наши проекти


| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved