Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Агенција за аранжманите на KINGMARKOLAND

Генерални информации:

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ “KINGMARKOLAND” СКОПЈЕ, Скопје  ул. Пиринска 38
Даночен број: 4080009502902
Матичен број: 6479170
Жиро сметка: 530-010301137597, Охридска банка АД

Од култура до KINGMARKOLAND


Председател и продукт менаџер на проектот: Јанакиевска Гордана
Мобилен: 070 775 025
e-mail: janakievska.gordana@gmail.com

наши проекти


| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved