Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Здружение на граѓани KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ - Скопје застапуванo од Гордана Јанакиевска (претседател):

Ви нуди ДОГОВОР за соработка и Ви овозможува реализација на Вашите услуги како рамноправен член за промоција, претставување и развој на туризмот во Македонија.

Со овој ДОГОВОР се добива статус на ЧЛЕН со сите свои обострани права и обврски што KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ на ЧЛЕНОТ му ги овозможува:

1. Континуирана комуникација со ЧЛЕНОТ од претставник “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“

2. Членство во СОВЕТОТ на “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“

3. Достапност на податоци поврзани со туристичката понуда

4. Совети, обуки и учество во проекти поврзани со туризмот

5. Заедничко застапување на интересите на членовите на групата

6. Промоција и претставување на ЧЛЕНОТ на www.kingmarkoland.com

7. Препорака на ЧЛЕНОТ на останати ЧЛЕНОВИ и корисници на услуги

ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОТ:

1. Да известува за промените на неговите податоци (за адекватна негова промоција)

2. Совесно да ги застапува интересите на двете страни

3. Континуирано да се труди во промоцијата и претставувањето на туристичките вредности на Македонија

4. Да сугерира и известува за можни подобрувања во туристичкото претставување

5. Да ги почитува неговите финансиски обврски на име негова чланарина и презентација од страна на KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ – Скопје

Дефинираната годишна чланарина за ЧЛЕН во Здружение на граѓани “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“ – Скопје изнесува 600,оо денари (+18% ДДВ) со уплата на Жиро сметка 530-010301137597, Охридска банка АД со повикување на (бројот на договор) и цел на дознака “годишна чланарина во “KINGMARKOLAND СКОПЈЕ“

Продукт менаџер на проектот: Јанакиевска Гордана
Мобилен: 070 775 025
e-mail: 
janakievska.gordana@gmail.com

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved