Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Музеите во Македонија


Ликот на Крале Марко и натпис се јавува на монети ковани во негово време кои сега можат да се видат во Народна банка на Македонија, музејот на Стара чаршија во Скопје, и нумизматичката галерија на Охридска банка во Охрид.

Македонија е земја со долга историја и богата културна традиција.

Музеите во Македонија се местата кои му нудат на посетителот запознавање со таа историја, култура, една прошетка низ вековите преку изложените археолошки експонати, историски предмети, етнолошки и уметнички творби. Во нив, на еден простор се презентирани минатите времиња, но и сегашноста, духот на македонскиот човек, неговиот светоглед, неговиот живот.

Освен презентација, музеите во својата дејност вклучуваат и стручна грижа, конзервација и раставрација на експонатите кои потекнуваат од праисторијата до денес.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved