Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Марко и Арапо

Еден Арап на сила му зема чупата на турскио цар, ама нејсе. Рече царо: - Ако Марко беше тука, да је откини чупата од овој… “ Научи бабата, отиде, му рече на царо: - Жив е Марко.” - “Брго да го извадите”. Ојдоа, го извадиа: - “Ама имам м'ка, вели царо. Сега слаб су. Да ми откиниш чупата од Арапо!” - Ама и јаска слаб су, вели Марко: - “Шес недели да пија и да јада на лукантата, тогај ќе имам сила”. Јаде, ама којн нема. Царо вели: - “Токо којни има, кој ќе те бендиса, земи го”. Отиде при којните. Фати еден, тргни го от опашката, а тој падне: - “Нема којн за мене”, рече Марко. - Шчо ќе прам ?, вели царо. - “Три п'ти да викнам, вели Марко, мојо којн ќе дојди”. Три п'ти викна тој: - Џамојте се изронаа от куќите. И којно … плух…пред него.

Којно и тој ослабел. Марко рече: - “И којно да ранат шес недели”. Го раниа и којно шес недели, демек. Му отиде при царо и вели: - “Нека дој Арапо, даму а дајш !”.

Дојде Арапо: се фатиа да се бијат. Тија ќе се бијат тогај, се фатија којните на другата страна. Башка се бијат. На Марко му рече којно: - “На Арапо којно е послаб од мене”. Го удај којно на Арапо, да му покажи на Марко. Загина Арапо.

Хајде, му остана чупата на царо. - Шчо сакаш да ти дам, вели царо на Марко, бакшиш да ти дам, две.., три кажи да ти дам да поелваш? Марко не кандисва: - “Три дни да поелвам земја сакам”. Царо се уми: - “Три дни ка у дам, ќе земи сета”. Виде не виде не кандисва - “Нека земи”, рече царо, и му даде.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved