Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Градот Скопје и околината представувале значаен црковно-управен центар во средновековниот период па оттаму не е случајно што се изградиле голем број на цркви и маастири.

Марков манастир зад јужните падини на Водно с.Сушица
 
Манастир св.Андреја Матка

Црква св.Атанас Скопје

Црква св.Атанас с.Усје .

Црква св.Атанас с.Џидимирце

Манстир св.Архангел Михаил и Гаврил, северозападно од с.Кучевиште.

Црква св.Атанас с.Горно Коњари

Црква св.Атанас с.Бразда

Манастир црква св.Архангел Михаил, Скопје

Црква св.Архангел с.Сушица.

Манастир св.Ѓорѓи-Горг на Виргоино брдо над реката Серава,

во 1436 г. била изградена Султан Муратовата џамија.

Црва св.Димитрие с.Таор

Манастир Св.Пантелејмон Горно Нерези од 1164г.

Манастир св.Богородица с.Крушица

Црква Воведение на св.Богородица/Св.Спас/ с.Кучевиште, обновена 1321 г.

Црква св.Богородица с.Љубанци

Црква св.Богородица/св.Никола/ с.Сушица

Манастир св.Богородица /Манастир Матка/Матка

Црква св.Богородица Скопје

Црква св.Богородица во смата тврдина Кале

Црква св.Богородица Троеручица постоела од Византиски период

Црква св.Богородица во тврдината Кале

Манстир св.Никола /Шишевски манастир/ Матка

Црква св.Никола с.Љубанци обновена 1337г.

Црква св.Никола с.Љубени

Црква св.Никола с.Љуботен Скопска Црна Гора 1337 г.

Црква св.Никола с.Кучевиште на катот од нартексот на црквата Воведение на св.Богородица меѓу 1355 и 1358г.

Манастир св.Богородица Матка с.Глумово 11337 г.

Црква св.Никола /Никое/ до Серава

Црква св.Никола во дворецот на Апокавк /можеби и гробна капела/

Црква Успение на св.Богородица с.Ракотинци

Црква св.Никола с.Кожле, обновена 1313 г. повторно обновена 1353

Црква св.Вознесение с.Бањани, обновена 1320 г.

Црква св.Вознесение с.Витомирци

Црква св.Никола Горно Соње

Црква св.Никола во Долно Водно

Црква св.Пантелејмон с.Лисиче

Манстир св.Богородица с.Кожле

Црква св.Врачи на Серава

Манастир св.Никола с.Горјани, разурната кон крајот на 19 век

Црква св.Никола с.Глувово, во 1855 г обновена

Црква св.Никола с.Говрлево, обновена во поново време

Црква св.Недела Матка во состав на тврдината Марков град

Манастир св.Никита с.Бањани Скопска Црна Гора. 1307 на темели од стара црква на јужната страна од црквата подигната капела посветена на св.Јован Крстител обновена 1404 ,1584 И 1692 г.

Црква св.Меркурие с.Мирковци.

Црква св.Мина с.Сопиште. во поново време обновена

Црква св.Михаил Скопје

Црква цв.Димитрие с.Побожје живописна во 14 век

Црква св.Димитрие с.Прешево

Црква Раѓање на св.Богородица Горно Водно, обновена врз темелите од постара градба

Манастир св.Богородица Горни Забел с.Бањани Скопска Црна Гора Живописот датира од 14 век.

Црква св.Петар и Павле с.Горно Лисиче, во поново време обновена.

Манастир св.Богородица Воденска, с.Водно

Манастир св.Богородица Жеглиовска, Скопска Црна Гора

Манастир Благовештение на св.Богородива с.Бањани, Скопска Црна Гора

Црква св.Богородица с.Бутел

Црква св.Петка с.Кучевиште

Црква св.Петка во с.Молчиште, близу Марков манастир.

Црква св.Петка близу црквата св.Богородица Троеручица, запустена во 16 век

Црква св.Петка с.Света Петка

Ќелија св.Петка с.Моране

Црква св.Атанас с.Шишево Матка изградена врз старо Култно место.

Црква св.Прокопие подалеку од тврдината Кале.

Црква св.Спас с.Бањани, во урнатини

Црква Велика Госпоѓа Оклопњача с.Бањани наречена уште Горњански манастир

Црква св.Спас с.Бунарџик, на урнатини од стара црква.

Црква св.Спас с.Добри Дол, црквата е обновена

Црква св.Спас с.Долно Соње, половината на 14 век.

Црква св.Спас с.Драчево, била подигната од материал на друга стара црква.

Црква св.Спас с.Крушица, обновена

Црква св.Спас с.Кучково, обновена

Црква св.Спас с.Раштак, обновена

Манастир св.Спас с.Чучер, изградена 1308 -1316 г.

Црква св.Срѓа с.Кучевиште

Црква св.Димитрие с.Црешево разурната во 14 или најдоцна 16 век

Црква св.Лука, веројатно се наоѓала во околината на Скопје

Црква св.Марина, на тврдината Кале била уништена при окупирањето на Кале

Црква св.Ѓорѓи се наоѓа на Горно Водно во 1866 г.

Црква св.Ѓорѓи с.Градовце

Црква св.Константин во скопската тврдина Кале разурната при окупирање на тврдината.

Црква св.Константин во скопската твтрдина Кале разурната меѓу првите цркви кога ја окупирале Скопската тврдина.

Црква св.Константин и Елена с.Белимбегово црквата е обновена

Манастир св.Ѓорѓи с.Кучково, потекнува од 14 век.

Манастир св.Ѓорѓи с.Пелинци Скопско, во урнатини

Црква св.Ѓорѓи фамилијарна црква на властелинот Апокавк во Скопје разурната во 15 век.

Црква св.Ѓорѓи под самата тврдина Кале во Церебулската пештера. До крајот на 15 век веројатно ја уништена кога Кале станало воен логор.

Манстир св.Јован Крстител на запад од с.Љубанци, на патот за с.Побожје во урнатини

Манастир св.Јован Крстител близу до Кале седиштен а Скопската митрополија разурнат при окупирањето на тврдината

Манастиро св.Јован Златоуст с.Козарево Матка,

Црква св.Јован Крстител с.Булачани Скопска Црна Гора обновена 1861 г. пости верување дека тука бил погребан Крали Марко

Манстир св.Илија с.Бањани Скопска Црна Гора. Црквата е пештерска

Црква св.Илија с.Бродец

Капела св.Јован на Скопска Црна Гора на јужната страна од црквата св.Никита. При обновата на црквата капелата била урната.

Шишевски манастир посветена на св.Никола Во 1345 г, обовена.

Црква св.Илија Таор

Црква св.Илија с.Хвоште Водно кај црква св.Теодор, од 13 век во 15 или најдоцна 16 век, запустена

Црква св.Илија с.Кадино. Село Црквата е обновена во понов период

 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved