Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

БОТАНИЧКА ГРАДИНА СКОПЈЕ

 

Површина:
450 м2 со 22 систематски полиња.
Работно време:

Април до октомври освен недела: 08:00 - 15:00

Билет:
Актуелности: Во стакленикот е сместена збирка на тропски растенија.
Реткости:

На 7 м2, 300 автохтони растенија. Pinus Peuce Griseb, Viola Allchariensis G.Beck, Viola Kosanini (Degen) Hayek, Thymus Oehmianus Ronniger & Soška, Ramonda Nathaliae Pančić & Petrović, Osmunda regalis L.   .

Адреса: ул. Гази Баба,бб Институт за биологија, Скопје
Напомена: Водич за изложбата со однапред договорени групи.

Рута: Изложбените салони од настанок до денес.

Внимание: Во градината вирее мајчина душичка, која расте само на Козјак, алшарската темјанушка - која ја има само уште кај Алшар, Кавадарци. Бозелот што расте само во близина на Дебар, вид лале што го има само на планината Жеден. „Жител“ на ботаничката градина е и кралскиот папрат, реликт што во земјава вирее само во подножјето на Беласица. 

Варијанта А: Заштита и зачувување на загрозени растителни видови "ex situ" во услови.

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved