Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Од култура и туризам до: KingMarkoLand
Гордана Јанакиевска продукт менаџер, председател

АБСТРАКТ
Сте чуле за маѓепсаните принцови, оние престорените во жаби? А, знаете каде живеат? Сигурно се прашувате каде царуваат, копнеат, сонуваат...Сега и тука ќе Ви ја откриеме тајната, ширум ќе Ви ги отвориме портите од нивното царство, сместено длабоко во срцето на Балканот ...
Тука, каде душите на предците се здомиле во ликот на жабата, а самовилите го заробиле духот на природата и со своите песни и танци ги исполнуваат широките ливади и длабоките шуми. Со својата убавина, овие посестрими на Крале Марко, го бележат секој простор со светост, нудејќи шанса за мистично искуство, несекојдневна авантура во оваа земја на митски и епски подвизи, земја на јунаци...

Структура на презентацијата

 • Што е тоа културен туризам- програма KINGMARKOLAND и како функционира како туристички производ ?
 • Кои се тоа ‘KingMarkoLand’ туристи ?
 • Зошто е потребно ова стратешки да се развива ?
 • На основу што е направена KingMarkoLandстратегија на развој ?
 • Кој се стратешките приоритети, мерки и акции ?

Клучни зборови: културен туризам, туристички производ, ‘KingMarkoLand’ туристи, Крале Марко, митски и епски подвизи, земја на јунаци

КУЛТУРА

Што е тоа KingMarkoLand туризам ?

Тоа се посети на особи со друго местото на кои се целосна или делумна заинтересираност за нашите легенди, историја, уметност, културно наследство или стилот на живеење на локалитетите, регионот или институцијата.

 • Производот е форматирана, спакувана и управувана презентација на културната баштина, уметност или препознатлив начин на живеење на одреден простор.
 • Производ содржи
  - единственост
  - интересен е
  - маштовит е
  - располага со услужни дејности
  - има квалитетна услуга

‘KingMarkoLandимператив !

 • Голем раст на потражувања на оваков тип на туризам во Светот и Европа
 • Изузетно конкурентна понуда
 • Тренд на пораст на интерес за културен туристички производ помеѓу наши и странски туристи но исто така и големо незадоволство од понуденото
 • Туризам во рамките на општи смерници на развој на туризмот - KingMarkoLand

Каков е доприносот со оваа понудена програма:

  • Зголемена потрошувачка
  • Продолжување на сезоната
  • Привлекување на туристи кои се со поголема платежна моќ
  • Географско проширување на сите делови на Балканскиот регион

Пристап на изработка на стратегија

 • Да се констатираат трендовите и побарувачката на Европскиот пазар
 • Да се констатира побарувачката на домашните туристи, нивните навики на посета на атракции и манифестации
 • Да се констатира степенот на спремност на културните институции за вклучување во програмата KingMarkoLand
 • Спроведување на програмата со регионални форуми и работилници (со 300 учесника од Скопје, Прилеп и Охрид)

Предизвици

Потребно е да се приготви:

 • поврзаност на културниот и туристички сектор
 • да се надмине недостатокот на знаење за развој и управувањето со културниот и туристички производ
 • да се подобри и зголеми несоодветната презентација на културните ресурси

Да се подобри недостатокот на маркетинг на нематеријално богаство прикажано низ фестивали и народни собири, посебно локалниот и регионалниот

СтратегијаПредуслов за развој развој на културниот туризам

Да се создаде критична маса на квалитено презентирани, современо интерпретирани и професионално промовирани културни туристички производи, кои ќе остварат богато задоволство на постеност на посетители, формирајќи имиџ на дестинација која е доволно и богато осмислена содржински, со што ќе ги привлече новите трговски сегменти кои ја ги стимулира домашните побарувања.

Стратешки приоритети

1. Да се создаде позитивно оружје за потикнување на развој на KINGMARKOLAND програма
2. Да се воспостави механизам на интерсекторска соработка на градовите и нивните туристички сегменти
3. Да се подигне степенот на знаење, опременост, квалитет и вештина за развој на квалитетни KINGMARKOLAND програми
4. Да се постигне стандард на интерпретација, опременост и квалитет на KINGMARKOLAND програми
5. Да се унапреди протокот на информации, промоција и дистрибуција на KingMarkoLand туристички пасош, соработката со збратимените градови на Скопје, Прилеп и Охрид, како и Србија и Бугарија, за која постојат авторски права на оваа програма

Да се воспостави опкружување

 • да се припреми клима на национален развој на подршка на програмата KINGMARKOLAND
 • да се подготви опкружување во кое сите групи од интерес ја разбираат својата улога и место во комплетниот туристички и културен развој на програмата KINGMARKOLAND
 • во секторот култура и туризам при Министерствата да се створи клима на оправданост на инвестирање во развојот и унапредувањето на културните и туристички ресурси кои се предвидени во развојот на KingMarkoLand програмата, со крајна цел прилагодатување во нивното туристичко функционирање
 • Соработка со секој кој сака АКТИВНО ДА УЧЕСТВУВА ВО ПРОГРАМАТА

Организација и партнерство

 • Оснивање на структурна организација на национално и регионално ниво
 • Да се осигура стабилен извор на информации
 • Да се потикнува умрежување и парттнерство на културниот и туристички сектор

Едукација во културата, туризмот и локалната самоуправа

1.  Развивање на состав кој краткорочно и долгорочно же го реши дефицитот на знаење и вештини
2. Освестување за вредноста на културните, етнолошки и митолошки ресурси и нивниот потенцијал во релевантните институции
3. Развивање на свест кај локалното население за вредностите на културните, етнолошки и митолошки ресурси и нивниот потенцијал

СТОПАНСТВО

Стратешки цели: развој на производ

 • Да се подигне степенот на презентацијата – да се постигне моќта на доживувањето, атракцијата и пратечките туристички содржини
 • Да се означат итинерерските ресурси кои туристите веже ги посетуваат – осигурувајќи го задоволството на гостинот
 • Тематизираните итеинерери да се поврзат со дисперзираните ресурси и да се прошири туристичкото побарување
 • Да се групираат компатибилните производи и заеднички да се промовираат

Информации, промоција, дистибуција

 • Да се постигне пристапност на информацијата на културните атракции додека посетителот престојува
 • Да се осмисли презентацијата на сите учесници во дистрибуцијата на програмите
 • KINGMARKOLAND да се промовира така да се створи имиџ дека се води сметка дека истата програма активно ја развива културно туристичката понуда

Да се воспостави опкружување

- Да се добие подршка и потпора за имплементација на стратешки мерки од клучните организации
- Да се потикнат луѓето задолжени за култура и туризам на поактивна соработка во оваа иницијатива
- Да се промовира програмата KINGMARKOLAND како еден од приоритетни определувања во туристичкиот развој

Организација на партнерство

 1. да се формира екипа за развој на бренд туризам KingMarkoLand во градовите Скопје, Прилеп и Охрид
 2. да се изберат членови кој ќе ја надгледуваат и усмеруваат оваа иницијатива
 3. да се идентификува начинот на финасирање на развојот на културно-туристичкиот производ
 4. да се потенцира интра и интерсектосрскиот соработка и партнерство со постојано оснивање на нови ќленства
 5. да се осниваат нови стручни тимови кои ќе пружаат советодавна и техничка помош

Едукација

 1. да се идентифијуваат оптималните модели на едукација со кои краткорочно ќе се реши дефицитот на знаење и вештина
 2. да се потикне воведување на соодветни програми во високо школските институции, како би се долгорочно создале потребните човечки ресурси
 3. да се креира програма – работилница за улогата и вредностите на културните ресурси во туризмот, членовите на локалната самоуправа и граѓанството
 4. да се имплементира маркетинг програма за подигнувањето на свеста на населението за вредностите на културниот туризам воопшто

Развој на производ

 1. да се рзавијат теми и приказни кои ќе помогнат во интерпретацијата на културните кокалитети
 2. да се одбележат патоказите и интерпретираат локалитетите од културно значение стандардно вклучени во туристичките брошури и итинерери
 3. да се асистира кај културниот сектор во изработката на квалиутетен промотивен материјал
 4. да се искористи во пшотполност потенцијалот на локалитети заштитени или предлозени за UNESCO
 5. образование на човерчки ресурси во интепретација и анимација
 6. развивање на културно туристички итинерери од локален и регионален карактер
 7. подигање на квалитет во тематаска презентацијата на урбани и рурални средини
 8. да се идентификуваат локалитети со потенцијал да станат регионална и национална туристичка атракција и асистирање во нивно претварање на културен производ
 9. групирање и формирање на производи од културен ресор спремен да се вклучи во туристичка понуда
 10. потик на приватно партнерство во рзвој на производ кој че се комплетира и подршка на рзвој на туристички производ

Информации, промоција и дистрибуција

 1. искористување на потенцијал на локалните и регионални побарувања на постоечките посетители
 2. искорисртување на полниот потенциал на локалното населени и туристи во посета на пријатели и роднини
 3. кординација на заеднички маркетинг на културно туристичкиот производ
 4. достапност на информации на културно туристичката понуда по пат на интернет о продаја ONLINE
 5. организација на билтен
 6. потик на креирање на квалитени KingMarkoLand културни тури, KingMarkoLand сувенири и KingMarkoLand храна

ВИЗИЈАТА  до 2020 има задача да

 1. KINGMARKOLAND биде препознато и приоритетно стратешко определување
 2. да создадене клучна маса на човечки ресурси со знаење и вештини на развој на современ културно туристички производ
 3. култура на пртнерство и цврста организациска структура со добар проток на информации
 4. да обезбедиме стабилни извори за финасиски развој на KINGMARKOLAND проект

да се формираат културно туристички производи на локално, регионално и национално ниво

ЛИТЕРАТУРА

д-р Кирил Пенушлиски, "Митот и фолклорот", Скопје, 1996.
д-р Марко Китевски: "Прилози за македонскиот фолклор", Култура, Скопје, 1989 год., стр. 23.
д-р Марко Китевски: "Прилози за македонскиот фолклор", Култура, Скопје, 1989 год., стр. 24.
Душко Наневски: "Раѓање на метафората", Скопје, 1982, стр. 84
д-р Стојан Ристески "Преспа под Албанија", цит. дело, стр. 109.
Кузман Шапкарев 21, цит. според Душко Наневски, цит. дело, стр. 84.
Карлос Парада, цит. дело, наслов: Heracles
Карлос Парада, цит. дело, наслов: Lamia 2
д-р Марко Китевски: Том 1, Македонска народна лирика: Обредни песни, Култура, Институт за македонска литература, Скопје, 1997
д-р Марко Китевски: Том 2, Македонска народна лирика: митолошки, трудови, семејни, детски, хумористични, љубовни песни, Култура, Институт за македонска литература, Скопје, 2000
д-р Марко Китевски: На клетва лек нема, Македонска книга, Скопје, 1991
д-р Марко Китевски: Народниот уметник Васка Илиева, Менора, Скопје, 2000
д-р Марко Китевски: Македонски празници, Менора, Скопје, 2001
д-р Марко Китевски: Фолклорот огледало на народниот живот, Менора, Скопје, 2002
д-р Марко Китевски: Студии за македонскиот фолклор, Институт за македонска литература, Скопје, 2002
Блаже Коневски, Скопје 1965 г.
Балабанов, К. Новооткривени портрети на кралот Марко и кралот Волкашин во Марковиот манастир. — В: Културно наследство, III, Скопје, 1967.
Ивановић, М. Натпис младог краља Марка са цркве Св. Недеље у Призрену. — Зограф, 2, 1967.
Манојловић, Љ. Илустровани календар во Марковом манастиру. — ЗЛУ, 9, 1973.
Ношпал-Никуљска, Н. За ктиторската композиција и натписот во Марковиот манастир — с. Сушица, Скопско. — ГИНИ, XV, 2, 1971.
Битракова-Грозданова, В. Прилог кон Охридската ковница од XIV век. — Историја, 1, 1971.
Vacalopoulos, A. History of Macedonia (1354—1833). Thessaloniki, 1973.
Грозданов, Ц. Охридското зидно сликарство од XIV век, Охрид, 1980.
Guilland, R. Essai sur Nic. Gregoras. L’homme et Toeuvre. Paris, 1926.
Ђорђевић, Ив. Сликарство XIV века у цркви Св. Спаса у село Кучевишту. — ЗЛУ, 17, 1981.
Йорданов, В. Крали Марко. Историко-литературен преглед. С., 1916.
Йорданов, В. Чий княз е бил крали Марко? — ПСп., 61, 1900.
Lascaris, M. Deux chartes de Jean Uros, dernier Némanide (nov. 1372, ind. XI). — Byz, 25—27, 1955—1957.
Matanov. H., Zaimova, R. West and Post-Byzantine source evidence about king Marko (kral Marko). — ЕВ, 2, 1985
Мирковић, Л. Мрњавчевићи. —Старинар, III, 1924—1925.
Ношпал-Никуљска, Н. Марковиот манастир — монумент како документ низ историјата. — В: Споменици за средновековната и поновата историјз на Македонија, Т. I, Скопије, 1975
Soloviev, A. Un beau-frère du Tsar Douchan. — Dev. Int. des Etudes Balkaniques, 1, Beograd, 1934.
Сюзюмов, M. Я- К вопросу об особенностях генезиса и развитие феодализма в Византии. — ВВр., 17, 1960.
Ћирковић, С. Поклад краља Вукашина. — ЗбФФ у Београду, XVI—1, 1979.

 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved